پیش‌نمایش نرم‌افزارهای تدبیر

پوستهٔ وب تدبیر

پوستهٔ وب تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:3890

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تدبیر کارکنان

تدبیر کارکنان

https://www.tadbirdemo.com:90

کد پرسنلی: 1

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

کارتابل تدبیر

کارتابل تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:9292

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

داشبورد تدبیر

داشبورد تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:7878

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

وب سرویس تدبیر

وب سرویس تدبیر

https://webservice.sppcco.com:7077

مستندات نرم‌افزار

عوامل فروش تدبیر

عوامل فروش تدبیر

 

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

سرپرست عوامل فروش تدبیر

https://cafebazaar.ir/app/com.sppcco.leader_app.full

 

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

حسابداری همراه تدبیر

حسابداری همراه تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:9819

نسخهٔ اندروید

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تدبیر نسل نو

تدبیر نسل نو

http://130.185.75.230:9096

انبارگردانی تدبیر

انبارگردانی تدبیر

http://www.tadbirdemo.com:5150

نسخهٔ اندروید

نام کاربری کاربر محدود: stock

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تنخواه‌گردان تدبیر

تنخواه‌گردان تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:1111

نسخهٔ اندروید

نام کاربری: tankhah

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تایم شیت تدبیر

تایم شیت تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:8686

نسخهٔ اندروید

کد پرسنلی: 1

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

حسابداری شخصی تدبیر

حسابداری شخصی تدبیر

نسخهٔ اندروید

دریافت از مایکت

دریافت از گلسی استور

مستندات نرم‌افزار

ثبت آمار تولید تدبیر

ثبت آمار تولید تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:7777

نسخهٔ اندروید

نام کاربری: admin

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

انتقال اطلاعات تحت وب تدبیر

انتقال اطلاعات تحت وب تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:1779

نام کاربری: admin

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

دریافت فایل‌های نصبی

تقویم رویدادهای تدبیر

تقویم رویدادهای تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:6789

نسخهٔ اندروید

نام کاربری: admin

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

مدیریت شارژ ساختمان تدبیر

مدیریت شارژ ساختمان تدبیر

نسخهٔ اندروید

دریافت از مایکت

مستندات نرم‌افزار

محاسبهٔ دانگ سفر تدبیر

محاسبهٔ دانگ سفر تدبیر

نسخهٔ اندروید

دریافت از مایکت

مستندات نرم‌افزار

ابزارهای سامانهٔ مؤدیان تدبیر

ابزارهای سامانهٔ مؤدیان تدبیر

csr.moaddiyan.com

شناسه‌یاب تدبیر (جستجو در شناسه‌های کالا و خدمات جهت ارسال صورتحساب به سامانهٔ مؤدیان مالیاتی)

شناسه‌یاب تدبیر

stuffid.moaddiyan.com