پیش‌نمایش نرم‌افزارهای تدبیر

پوستهٔ وب تدبیر

پوستهٔ وب تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:3890

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تدبیر کارکنان

تدبیر کارکنان

https://www.tadbirdemo.com:90

کد پرسنلی: 1

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

کارتابل تدبیر

کارتابل تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:9292

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

داشبورد تدبیر

داشبورد تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:7878

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

وب سرویس تدبیر

وب سرویس تدبیر

https://webservice.sppcco.com:7077

مستندات نرم‌افزار

عوامل فروش تدبیر

عوامل فروش تدبیر

 

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

سرپرست عوامل فروش تدبیر

https://cafebazaar.ir/app/com.sppcco.leader_app.full

 

نسخهٔ اندروید

مستندات نرم‌افزار

حسابداری همراه تدبیر

حسابداری همراه تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:9819

نسخهٔ اندروید

نام کاربری مدیر سیستم: admin

نام کاربری کاربر محدود: demo

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تدبیر نسل نو

تدبیر نسل نو

http://130.185.76.7:9090

انبارگردانی تدبیر

انبارگردانی تدبیر

http://www.tadbirdemo.com:5150

نسخهٔ اندروید

نام کاربری کاربر محدود: stock

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تنخواه‌گردان تدبیر

تنخواه‌گردان تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:1111

نسخهٔ اندروید

نام کاربری: tankhah

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

تایم شیت تدبیر

تایم شیت تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:8686

نسخهٔ اندروید

کد پرسنلی: 1

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

حسابداری شخصی تدبیر

حسابداری شخصی تدبیر

نسخهٔ اندروید

دریافت از مایکت

دریافت از گلسی استور

مستندات نرم‌افزار

ثبت آمار تولید تدبیر

ثبت آمار تولید تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:7777

نسخهٔ اندروید

نام کاربری: admin

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار

انتقال اطلاعات تحت وب تدبیر

انتقال اطلاعات تحت وب تدبیر

https://www.tadbirdemo.com:1779

نام کاربری: admin

رمز: 123456

مستندات نرم‌افزار